గణేష్ నిజర్జనం ఊరేగింపు సమయంలో కుకట్‌పల్లి డి-మార్ట్ వద్ద ఘోర ప్రమాదం